top of page
16_edited.png
9_edited_edited_edited_edited.png
37_edited_edited.png
38_edited.png
35_edited_edited.png
puzzle3_edited_edited.png
23_edited.png
27_edited.png
18_edited.png
8_edited.png
35_edited_edited.png
1_edited.png
1_edited.png

 

 

Az alábbiakban részletezett jogi és adatkezelési tájékoztató a dr. Németh Georgina által üzemeltetett  http://www.pszichesjollet.hu néven elérhető weboldal igénybevételére és az ezzel kapcsolatos személyes adatok kezelésére valamint a weboldal tartalmával kapcsolatos jogi nyilatkozatokra vonatkozik. Jelen tájékoztatóban érintett (Érintett) az a természetes személy, akinek személyes adatait az Adatkezelő a weboldal használata és a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása céljából kezeli.

Kérem, hogy a Weboldal használata előtt a tájékoztatót figyelmesen olvassa el.

 

Adatkezelő adatai

Tulajdonos: dr. Németh Georgina

Cím: 9700, Szombathely, Kárpáti Kelemen út 91.

E-mail cím: pszichesjollet@gmail.com

Telefonszám: +36 70 38 51 939

A fenti e-mail címen lehetséges kapcsolatba lépni az Adatkezelővel, aki minden hozzá beérkezett e-mailt az abban szereplő személyes adatokkal együtt a megkeresés tartalma szerint szükséges időtartamig tárolja. Ha az adatkezelés jogalapja változik (például érdeklődésből szerződéses kapcsolat keletkezik) az adatkezelés időtartama ennek megfelelően meghosszabbik.

 

Felelősség

A Weboldalon megjelenített információk, dokumentumok vagy más írott anyagok kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok általános információkat adnak át és nem minősülnek szakmai tanácsadásnak.

 

Szellemi tulajdonjog – a weboldal tartalom használatának feltételei

A Weboldalon közzétett írásos tartalmak dr. Németh Georgina tulajdonát képezik és szerzői jogi védelem alá esnek, azok bármilyen használata előzetes engedélyhez kötött. Más szerzőkre való hivatkozás esetén a szerzőt az adott forrásnál minden esetben feltüntetem.

 

Adatfeldolgozás

Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi a weboldal működtetéséhez szükséges tárhelyszolgáltatót valamint e-mailes kapcsolattartáshoz a Gmail szolgáltatását. A Gmail  használata során személyes adatok harmadik országba kerülnek továbbításra (USA) ahol az adatok védelmi szintje nem éri el az EU-ban történő adatkezelés védelmi szintjét. Az adatkezelő könyvelővel, jogi szakemberrel működik együtt jogi kötelezettségei teljesítése érdekében.

Tárhelyszolgáltató:

Wix.com Inc.

Székhely: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel

web: wix.com, a szolgáltató adatkezelési tájékoztatója: https://www.wix.com/about/privacy

E-mail cím: info@wix.com

Skype használatával kapcsolatos tájékoztatás

A nálam elérhető Skype videokapcsolaton való együttműködés kapcsán rögzítjük, hogy arról sem hang, sem kép felvétel  

nem készülhet előzetes,  írásban rögzített közös megegyezés nélkül. Azt élőben sem nézi más, csak a kezelést végző szakember és a kliens. Ezáltal az adatkezelés nem tér el a személyesen zajló pszichológiai együttműködés keretein belül történő  módtól. Mindazonáltan az internetes adatszolgáltatás jellegéből fakadóan, nem garantálható mindenre kiterjedő és incidensmentességet biztosító megoldás, azonban mindent megteszek annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb fokú adatvédelmet nyújtsam ügyfeleim érdekében. Az elektronikus adattovábbítással kapcsolatos felelősséget ezen túlmenően nem tudom vállalni.

 

Kapcsolatfelvétel

A felhasználó által kezdeményezett kapcsolatfelvétel esetén az érintett személy az adatainak kezeléséhez önkéntesen járul hozzá. A kapcsolatfelvételi űrlap az érintett nevére, telefonszámára, email címére, az általa önkéntesen üzenetben megadott adatokra terjed ki.

 

Adatkezelés, adatvédelem

Személyes adatokat az Adatkezelő az EU általános adatvédelmi rendeletének (General Data Protection Regulation –GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli.

Adatkezelő a személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötése előtti lépések megtételéhez (kapcsolatfelvétel) szükséges mértékben és ideig kezeli.

Adatkezelő akár a kapcsolatfelvétel során, akár egyéb módon rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat csak a jogszabályokban kötelezően meghatározott esetekben bocsátja harmadik személyek rendelkezésére, az érintettet tájékoztatása mellett.

 

I. Az adatkezelés céljai

Az adatkezelés céljai: ügyfél életvezetésének, életminőségének javítása; a pszichológus és az ügyfél kapcsolattartása.

A Pszichológus (Adatkezelő) és az Ügyfél (Érintett) együttesen határozzák meg a pszichológiai konzultációk folyamatát. Az Ügyfél személyes adatait a Pszichológus elektronikus és papír formában tárolja, a tanácsadási folyamatról írásos feljegyzéseket készít elektronikus/papír formában. Az élettörténeti adatairól az adatkezelő az együttműködés hatékonyságának fokozása céljából (a személy kilétének felfedése nélkül, anonim módon) szakmai szupervízióban beszámolhat.

 

II. A pszichológus által kezelt személyes adatok

A pszichológus az ügyfél, illetve az érdeklődők alábbi, önkéntesen megadott személyes adatait és különleges adatait kezeli:

I.sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok:

Az Ügyfél, Érdeklődő neve: az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.

Az Ügyfél lakcíme: az érintett azonosítását és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.

Az Ügyfél elektronikus elérhetősége (e-mail): az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.

Az Ügyfél telefonszáma: az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában

Az Ügyfél születési ideje: az Ügyfél beazonosíthatósága érdekében, az adatminőség biztosítása érdekében kezeli az Adatkezelő.

Az Ügyfél aláírása: az Ügyfél aláírását az adatok minőségének biztosítása céljából kezeli az Adatkezelő

II. kategóriába tartozó személyes adatok (különleges személyes adatokat is tartalmaz):

Az Ügyfél ügye, panasza: az érintett levelében megjelölt ügy, panasz, illetve hogy mit kér a Pszichológustól.

Élettörténeti Adatok: A Pszichológusi folyamat során elhangzó érzelmi, gondolati tartalmakról, életvezetéssel kapcsolatos adatok, amelyek különleges adatok és egészségügyi adatok is lehetnek.

III. Az adatkezelés időtartama

A Pszichológus a személyes adatokat az érintett személlyel kapcsolatban az alábbiak szerint tárolja:

Az I. sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok esetén: Minden olyan dokumentum, amely gazdasági esemény megtörténtét dokumentálja a Pszichológus és az Ügyfél között, az számviteli bizonylatnak minősül, a Pszichológus a mindenkor hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott őrzési időig tárolja.

A szükséges mértékű, célhoz kötött adatkezelés e tekintetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése érelmében alapján 8 évig kerül megőrzésre. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen a szerződések, számlák, bizonylatok, vizsgálatok dokumentumai („A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni”).

A II. sz. kategóriába tartozó, kezelt különleges adatok esetén: A Pszichológusi folyamat fennállása során kezelésre kerülő különleges adatok az ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján az ügyfél írásbeli hozzájárulásának visszavonásáig, adattörlési kérelmének teljesítéséig, vagy a Pszichológusi folyamat lezárulásáig kerülnek kezelésre.

 

IV. Az Ügyfél adataihoz való hozzáférés

A pszichológusi folyamat megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban az Ön adataihoz a Pszichológus, mint önálló adatkezelő személyesen rendelkezik hozzáféréssel.

A tanácsadási szerződéses jogviszony vonatkozásában a Pszichológus könyvviteli feladatokat megbízás alapján adatfeldolgozó (könyvelő) látja el.

A könyvelő kizárólag az I. számú kategóriába tartozó adatokhoz fér hozzá.

 

V.  Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a papíralapú dokumentumokat a konzultáció helyszínéül szolgáló elkülönített, zárt helyiségben tárolja.

Az adatkezelő munkatevékenységre használt laptopja, biztonsági mentés céljából használt külső adathordozó, minden esetben jelszóval védett.

 

VI. Az adatkezelő egyéb kötelezettségei

Minden szükséges intézkedést megteszek a kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülése elleni védelméért.

A pszichológusra a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexének (“Etikai Kódex”) 5. pontjában foglaltakkal összhangban kiterjed a pszichológusi titoktartási kötelezettség az Ügyfélre vonatkozó pszichológiai és személyes adatai vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. A Pszichológus titoktartási kötelezettsége az Ügyféllel való kapcsolatának lezárása után is fennáll. Az Ön kezelt adatai pszichológusi titoktartás védelme alatt állnak. Az adatkezelő az Eüaktv. 7. § (2) bekezdése alapján kizárólag akkor mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha a személyazonosító adat továbbításához Ön írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül; kivéve, ha az adatok továbbítása törvény előírásai szerint kötelező.

VII. Az Ügyfél jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg): (i) Hozzáféréshez való jog, melyet az Érintett kérelmezhet az adatkezelőtől; (ii) Helyesbítéshez való jog; (iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog); (iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog; (v) Az adathordozhatósághoz való jog (vi) tiltakozáshoz való jog (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogokat), illetve a (vii) panaszhoz való jog. A jogait az Érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az adatkezelővel annak fent meghatározott elérhetőségei útján.

Alább további információkat talál azon jogairól, amelyek a GDPR hatálya alá tartozó esetekben megilletik Önt.

(i)         Hozzáféréshez való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

Az Ügyfél jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatok fel.

(ii)        Helyesbítéshez való jog

Ön, mint Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

(iii)        Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

(iv)       Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk személyes adatai kezelését. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.

(v)        Az adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

(vi)    A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak az Adatkezelő által történő kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő nem kezelheti tovább az Ön Személyes Adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön Személyes Adatait nem kezeli tovább az adatkezelő ilyen célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel.

Ez a jog nem illeti meg Önt azon adatok tekintetében amennyiben a Személyes Adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés teljesítése érdekében szükséges.

(vii)    Panaszhoz való jog: Ön panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Irányadó jogszabályok

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv. tv.)

  • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

Jogérvényesítés

Fenti jogokat a pszichesjollet@gmail.com címre megküldött elektronikus levelében tudja gyakorolni. Kérelmének vizsgálatát és teljesítését az Adatkezelő a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. Az érintett kérelme alapján tett intézkedésekről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatom. Amennyiben érintett kérelmét nem áll módomban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatom a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

Utolsónak frissítve: 2021. 01. 30.

puzzle5_edited.png
43_edited.png
41_edited.png
36_edited.png
45_edited.png
puzzle9_edited.png
9_edited.png
2_edited.png
30_edited.png
puzzle5_edited.png
17_edited.png
1_edited.png
4_edited.png
37_edited_edited.png
35_edited_edited_edited.png
Adatkezelési tájékoztató
bottom of page