top of page
16_edited.png
9_edited_edited_edited_edited.png
37_edited_edited.png
38_edited.png
35_edited_edited.png
puzzle3_edited_edited.png
23_edited.png
Általános szerz

 

 

Jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – dr. Németh Georgina egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a http://www.pszichesjollet.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások (blogbejegyzések, pszichológiai tanácsadás, online tanfolyam)– a továbbiakban: „Szolgáltatások” – igénybevételének feltételeit szabályozzák.

 

1. Szolgáltató:

Név: dr. Németh Georgina, egyéni vállalkozó

Székhely: 9700, Szombathely, Kárpáti K. u. 91. 

Adószám: 57164427-1-38

Email cím: pszichesjollet@gmail.com 

Telefonszám: +36703851939

 

2. Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató online pszichológiai tanácsadást nyújt az Ügyfélnek, melyet a Pszichológusok Etikai Kódexe által javasolt etikai elvek betartásával végez. A Szolgáltatás célja az Ügyfél mentális egészségének, állapotának javítása, életvezetésének fejlesztése.

 

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót személyes illetve online pszichológiai konzultációk tartására illetve igény szerint online tanfolyamok tartására.

A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója dr. Németh Georgina pszichológus, egyéni vállalkozó.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tehet közzé a honlapon, amik a pszichológiai tanácsadással, önismerettel, önfejlesztéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, pszichológiai tanácsadásI nyújtására vonatkoznak.

 

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között a Megrendelő által a http://www.pszichesjollet.hu weboldalon ’Kapcsolat’ ménpontnál található jelentkezési lap kitöltésével, illetve az ugyanezen oldalon található email címen történő kapcsolatfelvétellel, illetve a kapcsolatfelvételre megadott telefonszámon keresztül történő kapcsolatfelvétellel jön létre.

A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

 

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett kéréseket, kapcsolatfelvételt megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett kérést indoklással vagy anélkül elutasítsa. Az elfogadott kérések elektronikus levélben (emailben) illetve szóbeli megállapodás (telefonos kapcsolatfelvétel esetén) kerülnek visszaigazolásra.

 

6. A felek (pszichológus és kliens) kapcsolattartása

A sikeres kapcsolat felvételt követően a konzultáció pontos helyszínről és annak időpontja elektronikus levélben, illetve telefonbeszélgetés során pontosításra kerül. Ezt követően a konzultációk az első alkalommal leegyeztetett időpontban, hosszban és időpontokban folynak tovább.

7. A konzultációs folyamat hossza

Az első 1-3 alkalmat követően a felek megegyeznek a konzultációs folyamat várható hosszáról, amit később szükség esetén közösen tudnak módosítani az igényeknek megfelelően.

 

8. A konzultáció helyszíne és időpontja

A konzultációk során a kliens és a pszichológus online térben dolgozik együtt, a konzultációk időpontjáról pedig minden egyes alkalommal megállapodnak egymással.

 

9. Lemondási feltételek

A kliens konzultáció lemondását legkésőbb a konzultáció megkezdésének időpontja előtt 24 órával előre kell, hogy jelezze a pszichológusánál. Az elmaradt konzultáció lehetőség és igény szerint pótolható, a konzultációt végző pszichológussal való egyeztetés alapján. A 24 órán belüli lemondás esetén a kliens köteles megtéríteni az elmaradt ülés teljes konzultációs díját. Ez alól kivételt képeznek a vis maior esetek, ilyennek számítanak például a baleset, vagy váratlan betegség.

 

10. A részvételi díj

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató a Weblapon feltüntetett megbízási díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza és átutalással kerül kiegyenlítésre.

 

12. Kártérítési felelősség

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

13. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a http://www.pszichesjollet.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. A Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 20 000 Ft összegű kötbér megfizetésére kötelezhető.

 

14. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 

15. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 

16. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

2021. január 30.

45_edited.png
puzzle9_edited.png
9_edited.png
2_edited.png
30_edited.png
puzzle5_edited.png

ő

dési feltételek
bottom of page